Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo, khác so với các bậc tiền bối? Nêu những cống hiến to lớn của Người trong quả trình hoạt động cứu nước, cứu dân từ năm 1911 đến năm 1930?

Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo, khác so với các bậc tiền bối? Con đường tìm chân lí…

Read more

Hãy làm rõ sự phát triển về chủ trương giải quyết nhiệm vụ dân tộc trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11 – 1939) và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đầu tiên trình bày Khái quát hoàn cảnh giải thích lí do đưa nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu (do sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước…

Read more

Hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được thông qua ở Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tháng 02/1930.

Hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được thông qua ở Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tháng 02/1930

Read more

Nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương…

Read more