Bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử?

Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực Nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy Nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.

Điều 27, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ:

– Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử.

– Việc thực hiện quyền bầu cử của công dân do luật định.

Và Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

Như vậy, có thể thấy bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Mặt khác, tại Khoản 1, Điều 15, Hiến pháp năm 2013 quy định: Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Kết luận: Công dân đủ 18 tuổi trở lên thì được đi bầu cử, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *