49 NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT DÂN SỰ (CÓ ĐÁP ÁN) – PHẦN 8

36. Một cá nhân có thể thực hiện nhiều khoản vay tín chấp nếu thuộc diện nghèo và là thành viên của nhiều tổ chức chính trị xã hội.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Theo Điều 344 (BLDS 2015): Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị – xã hội và Điều 345 (BLDS 2015): Hình thức, nội dung tín chấp. Thì các cá nhân thuộc diện nghèo sẽ được vay tín chấp vay để sx, kinh doanh, têu dùng theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức chính trị xh bảo đảm bằng tín chấp chứ không nhất thiết các cá nhân đó phải là thành viên của nhiều tổ chức chính trị xh

37. Hộ gia đình nghèo có thể được vay tín chấp nếu đại diện của hộ là thành viên của một tổ  chức chính trị xã hội cơ sở.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Điều 344 (BLDS 2015): Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị – xã hội và Điều 345 (BLDS 2015): Hình thức, nội dung tín chấp. Thì không nhất thiết đại diện của các hộ gia đình nghèo phải là thành viên của tổ chức chính trị xh mới được vay tín chấp mà chỉ cần khi vay để sx, kinh doanh, têu dùng theo đúng quy định của pháp luật và có lập văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị xh để các tổ chức chính trị xh bảo đảm bằng tín chấp là được.

38. Ký quỹ là biện pháp bảo đảm được áp dụng cho bảo đảm nghĩa vụ có chủ thể là tổ chức.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Theo Điều 330 (BLDS 2015): Ký quỹ thì không loại trừ áp dụng cho cá nhân.

39. Giao dịch bảo đảm chỉ được xác lập giữa các chủ thể trong một quan hệ nghĩa vụ dân sự.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Theo Điều 296 (BLDS 2015): Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì giao dịch dân sự bảo đảm còn được xác lập đối với bảo lãnh, ký quỹ và tín chấp

40. Trong trường hợp cá nhân dùng uy tín cá nhân hoặc uy tín của tổ chức mà họ làm đại diện để đảm bảo nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ, nếu được bên có quyền chấp nhận thì đó là bảo đảm bằng biện pháp tín chấp.

Nhận định trên là Đúng Vì: Theo điều 344 (BLDS 2015): Bảo đảm bằng tín chấp củ tổ chức chính trị- xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *