49 NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT DÂN SỰ (CÓ ĐÁP ÁN)- PHẦN 6

26. Người được ủy quyền có thể là mọi cá nhân.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Người được ủy quyền phải là người có đủ năng lực chủ thể phù hợp với giao dịch xác lập, được người ủy quyền ủy quyền và phải đáp ứng được các yêu cầu của người được ủy quyền theo Điều 562 (BLDS 2015): Hợp đồng ủy quyền

27. Hợp đồng vận chuyển chỉ áp dụng đối với vận chuyển con người.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Hợp đồng vận chuyển không chỉ áp dụng đối với vận chuyển con người mà còn áp dụng đối với vận chuyển tài sản theo Điều 522 (BLDS 2015): Hợp đồng vận chuyển hành khách Điều 530 (BLDS 2015): HỢP ĐỒNG vận chuyển tài sản

28. Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối là vô hiệu toàn bộ.

Nhận định trên là Đúng.

Vì: hợp đồng vô hiệu toàn bộ là toàn bộ nội dung/ một phần nội dung vô hiệu nhưng ảnh hưởng đến hiệu lực toàn bộ hợp đồng nên hợp đồng vô hiệu toàn bộ mặc nhiên là hợp đồng vô hiệu tuyệt đối. Hợp đồng toàn bộ và hợp đồng vô hiệu tuyệt đối đều là loại hợp đồng mà tất cả các điều khoản trong hợp đồng đó vô hiệu kể từ thời điểm giao kết.

29. Người tham gia giao kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Người tham gia giao kết hợp đồng không chỉ có năng lực pháp luật dân sự đầy đủ mà còn phải có năng lực pháp luật đầy đủ mới đủ điều kiện về chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 117 (BLDS 2015): Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự .

Chỉ cần có năng lực pháp luật dân sự chứ không cần đầy đủ, ví dụ người 16 tuổi giao kết hợp đồng vì nhu cầu thiết yếu của họ ó người chưa thành niên ( không đủ năng lực pháp luật dân sự) vẫn có thể thực hiện những giao kết nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày theo điều 125- BLDS 2015

30. Sự thỏa thuận của các bên không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì được gọi là hợp đồng.

Nhận định trên là Sai.

Vì: Sự thỏa thuận được coi là hợp đồng không phải chỉ các bên thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội là đủ, mà còn phải đáp ứng điều kiện về chủ thể và tuân thủ các quy định về hình thức (nếu có) theo Điều 117 (BLDS 2015): Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *