130 câu trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án (P1)

Câu 1: Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

a. Tư tưởng và văn hoá truyền thống Việt Nam; tinh hoa văn hoá nhân loại;

b. Chủ nghĩa Mác-Lênin, cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh;

c. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh?

d. Cả a, b, c đều đúng (ĐA)

Câu 2: Sự thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là gì?

a. Không có gì quý hơn độc lập, tự do;

b. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế;

c. Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc;

d. Cả a và b. (ĐA)

Câu 3: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?

a. Truyền thống dân tộc;

b. Từ tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam; nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm của cách mạng thế giới;

c. Chủ nghĩa Mác-Lênin;

d. Cả a, b, c. (ĐA)

Câu 4: Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ nghĩa là:

a. Dân là chủ

b. Dân làm chủ

c. Dân là chủ và dân làm chủ (ĐA)      

d. Quyền lực thuộc về nhân dân.

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: chỉ có nhà nước thực sự

…….. tổ chức, xây dựng và kiểm soát mới có thể là nhà nước vì dân. Tìm đáp án đúng điền vào chỗ trống?

a. Của dân, do dân (ĐA)    

b. Của dân

c. Do dân       

d. Của giai cấp công nhân

Câu 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, được thể hiện:

a. Phẩm chất đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân phục vụ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên;

b. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức;

c. Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu;

d. Cả b và c (ĐA)

Câu 7: Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn lại: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống của…”, tìm đáp án đúng để điền vào chỗ để trống?

a. Nhân dân (ĐA)  

b. Cán bộ, đảng viên

c. Các tầng lớp nhân dân   

d. Cả a, b, c đều sai

Câu 8: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những lời tâm huyết, căn dặn toàn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là… , làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”, tìm đáp án đúng điền vào chỗ để trống?

a. Xây dựng Đảng    

b. Chỉnh đốn lại Đảng (ĐA)

c. Đoàn kết trong Đảng      

d. Phát triển Đảng

Câu 9: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (…) trong câu nói sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh,… Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ”.

a. Không biện bác (ĐA)  

b. Không đấu tranh

c. Không phê bình  

d. Không tìm hiểu

Câu 10: “Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo”. Nhận định trên được trích trong văn bản nào của Đảng?

a. Chỉ thị số 23-CT/TW (khoá IX)

b. Chỉ thị số 06-CT/TW (khoá X) (ĐA)

c. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

d. Nghị quyết Đại hội X của Đảng

Câu 11: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

a. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức;

b. Xây đi đôi với chống;

c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ hằng ngày;

d. Cả a, b, c. (ĐA)

Câu 12: Phẩm chất nào dưới đây là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh?

a. Trung với nước, hiếu với dân; (ĐA)

b. Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình;

c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư;

d. Tinh thần quốc tế trong sáng.

Câu 13: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví những đức tính nào của con người như trời có bốn mùa, đất có bốn phương?

a. Cần, kiệm, liêm, chính (ĐA) 

b. Trung với nước, hiếu với dân

c. Chí công vô tư     

d. Có nghĩa, có tình

Câu 14: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu nói sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “…” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

a. Quan cách mạng 

b. Cộng sản (ĐA)

c. Đảng viên 

d. Cán bộ

Câu 15: Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa về “tiết kiệm” như thế nào?

a. Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi;

b. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn;

c. Nói theo lối khoa học, tiết kiệm là tích cực;

d. Cả a, b, c (ĐA)

Câu 16: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu rõ phải kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, vì sao?

a. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng;

b. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ;

c. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp cách mạng mau đi tới thắng lợi.

d. Cả a, b, c (ĐA)

Câu 17: Khi nói về đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói tóm tắt thành ý nào dưới đây?

a. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

b. Tóm lại, phải đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân;

c. Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân; (ĐA)

d. Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành.

Câu 18: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2007 là gì?

a. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; (ĐA) 

b. Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;

c. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân;

d. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển kinh tế bền vững.

Câu 19: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2008 là gì?

a. Nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia Cuộc vận động;

b. Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; (ĐA)

c. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân;

d. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển kinh tế bền vững.

Câu 20: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009 là gì?

a. Nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia Cuộc vận động;

b. Học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;

c. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; (ĐA)

d. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát triển kinh tế bền vững.

Câu 21: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cần làm gì để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân?

a. Giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về Đảng;

b. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đạo đức cách mạng;

c. Phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng;

d. Cả a, b, c. (ĐA)

Câu 22: Tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

a. “Tổ quốc trên hết”; “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”

b. Tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”;

c. Tất cả vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, không dành riêng cho cá nhân và gia đình;

d. Cả a, b, c. (ĐA)

Câu 23: “Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta!”. Câu nói này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói khi đọc tài liệu nào?

a. Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ

b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn

c. Luận cương của Lênin (ĐA)

d. Lịch sử Đại cách mạng Pháp năm 1789.

Câu 24: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Sửa đổi lối làm việc (10/1947)

b. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960)

c. Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (5/1966)

d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) (ĐA)

Câu 25: “Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa.

Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác Lênin được”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt việc tốt”, 1968 (ĐA)

b. Sửa đổi lối làm việc, 1947

c. Sự nghiệp vĩ đại của Lênin, 1952

d. Bài nói tại Đại hội anh hùng, chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước, 1966

Câu 26: Đâu là những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

a. Bệnh kiêu ngạo – Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt. Ưa người ta tang bốc mình, khen ngợi mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng làm thầy người khác.

b. Óc quân phiệt quan liêu. Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông vua con ở đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh họe. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới cậy quyền lấn áp. Đối với quần chúng ra vẻ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Cái đầu óc “ông tướng, bà tướng” ấy đã gây ra bao ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp trên xa cấp dưới, đoàn thể ra nhân dân.

c. Làm việc lối bàn giấy. Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết của đoàn thể cho chu đáo… Cái lối làm việc như vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta không đi sát phong trào, không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ trương của chúng ta không thi hành được đến nơi đến chốn.

d. Cả 3 đáp án trên. (ĐA)

Câu 27: “…Vì ham danh vọng và địa vị, cho nên khi phụ trách một bộ phận nào, thì lôi người này, kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy ra. Thế là chỉ biết có mình, chỉ biết có một bộ phận mà quên cả Đảng. Đó là là một thứ bệnh hẹp hòi, trái hẳn với nguyên tắc tập trung và thống nhất của Đảng”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Sửa đổi lối làm việc (10/1947) (ĐA)

b. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960)

c. Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (5/1966)

d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969)

Câu 28: “… Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Củng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Sửa đổi lối làm việc (10/1947)

b. Cần, kiệm, liêm, chính (6/1949)

c. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh (9/1951)

d. Đạo đức cách mạng (12/1958) (ĐA)

Câu 29: “… Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu… Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải tiêu cực”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Cần, kiệm, liêm, chính (6/1949)

b. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu  (5/1952) (ĐA)

c. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh (9/1951)

d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969)

Câu 30: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm tới lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô,v.v… Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng chủ nghĩa xã hội”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (3/1961) (ĐA)

b. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân dân Việt Nam (7/1956)

c. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960)

d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969)

Câu 31: “… Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân dân Việt Nam (7/1956)

b. Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960)

c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969)

d. Trả lời các nhà báo nước ngoài (1/1946) (ĐA)

Câu 32: “Mỗi đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: mình vào Đảng đề làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ bài nói chuyện nào của Người?

a. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu (1/1949).

b. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây (2/1967) (ĐA)

c. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân dân Việt Nam (7/1956)

d. Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (3/1961).

Câu 33: “Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy. Muốn đạt mục đích đó, thì nhân dân ta phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; mỗi người phải cố gắng trở thành lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, mỗi người phải nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây (2/1967).

b. Lời khai mạc Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc  lần thứ III (5/1962) (ĐA)

c. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân dân Việt Nam (7/1956)

d. Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (3/1961).

Câu 34: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) (ĐA)

b. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu (1/1949).

c. Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học nhân dân Việt Nam (7/1956)

d. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây (2/1967).

Câu 35: “… Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?

a. Đạo đức cách mạng (12/1958) (ĐA)

b. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (5/1952)

c. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh (9/1951)

d. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969)

Câu 36: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (…) trong đoạn trích sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế,… Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”.

a. Mắc bệnh cận thị

b. Mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh (ĐA)

c. Mắc bệnh quan liêu        

d. Mắc bệnh mẹnh lệnh

Câu 37: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống (…) trong câu nói sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Óc bè phái: Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. … thì dù họ có tài cũng tìm cách dìm họ xuống, họ nói phải mấy cũng không nghe”

a. Ai không thân với mình (ĐA)          

b. Ai không nịnh bợ

c. Ai không ton hót 

d. Ai không bè phái

Câu 38: Những đoạn trích dưới đây đâu là của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô hoán lên và cả xóm, cả làng đuổi bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất trộm thì mọi người đều có trách nhiệm vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra pháp luật vì mọi người đều có nghĩa vụ giữ gìn của công…

b. Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Và do đó mà khuyến khích quần chúng, mở rộng phong trào phê bình từ dưới lên trên.

c. Bất kỳ ngành nào, địa phương nào cũng phải giáo dục cho cán bộ, nhân dân, chiến sĩ gớm ghét nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu.

d. Cả a, b và c (ĐA)

Câu 39: Thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Tất Thành đã gửi đến Hội nghị Vécxây tài liệu gì?

a. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam (ĐA)

b. Tâm địa thực dân

c. Vấn đề bản xứ

d. Những người bị áp bức

Câu 40: “Đứng về phía cán bộ mà nói, ăn cắp của công làm của tư. Đục khoét của nhân dân. Ăn bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình cũng là tham  ô. Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: “ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”, “tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Chống loại kẻ địch này khó khăn, phức tạp hơn ngay cả so với đánh giặc ngoại xâm”. Đoạn trích trên trong bài nói chuyện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I

b. Bài nói chuyện về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (ĐA)

c. Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá 2

d. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *