100 câu trắc nghiệm ôn tập môn Luật Dân sự (có đáp án) – Phần 5

Câu 1: Hợp đồng mua bán tài sản là gì?

a. Sự ký kết giữa các bên và do bên mua trả tiền cho bên bán

b. Sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán

c. Là sự trao đổi hàng hóa với nhau giữa bên mua và bên bán

d. Là sự thỏa thuận của các bên và phải theo quy định của pháp luật

Câu 2: Đối tượng của hợp đồng mua bán là gì?

a. Động sản

b. Tài sản hình thành trong tương lai

c. Tài sản

d. Bất động sản

Câu 3: Gía và phương thức thanh toán do bên nào quy định?

a. Do bên bán quy định

b. Do bên mua thỏa thuận

c. Do nhà nước niêm yết giá

d. Do các bên thỏa thuận hoặc do bên thứ 3 xác định theo yêu cầu của các bên

Câu 4: Thời điểm nào thì bên bán sẽ phải chịu rủi ro?

a. Trước khi tài sản được giao cho bên mua

b. Từ thời điểm bên mua nhận được tài sản

c. Sau khi giao kết hợp đồng mua bán

d. Bên bán sẽ không phải chịu trách nhiệm về rủi ro

Câu 5: Bên mua có quyền yêu cầu bảo hành trong trường hợp nào?

a. Trong thời gian sử dụng thì bên mua làm hư hỏng

b. Trong trường hợp trả góp tài sản

c. Khi phát hiện khuyết tậ của vật mua bán

d. Khi không thích sản phẩm sau khi đã sử dụng

Câu 6: Thời điểm nào bên mua sẽ phải chịu rủi ro?

a. Do chậm tiếp nhận thực hiện nghĩa vụ

b. Sau khi giao kết hợp đồng mua bán

c. Đang trong thời gian thực hiện đăng ký quyền sở hữu

d. Do sự kiện bất khả kháng mà bên mua không tiếp nhận nghĩa vụ

Câu 7: Hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ khi?

a. Từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản

b. Từ thời điểm bên tặng cho chết

c. Từ thời điểm bên được tặng cho đồng ý nhận

d. Từ thời điểm bên tặng cho chuyển quyền sử dụng cho bên được tặng cho

Câu 8: Tặng cho bất động sản thì phải thực hiện?

a. Thành lập bằng văn bản

b. Phải được đăng ký quyền sở hữu

c. Phải được công chứng, chứng thực

d. Phải thành lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định pháp luật

Câu 9: Bên tặng cho có nghĩa vụ gì đối với tài sản tặng cho?

a. Thông báo về điều kiện nhận tài sản cho bên được tặng cho

b. Thông báo về khuyết tật của tài sản cho bên được tặng cho biết

c. Không cần phải thực hiện nghĩa vụ gì bởi vì đây là tài sản tặng cho

d. Chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được tặng cho yêu cầu trả lời

Câu 10: Đối với tài sản tặng cho thì?

a. Bên tặng cho chỉ có thể yêu cầu bên được tặng cho bảo quản tài sản tặng cho

b. Bên tặng cho không có quyền ra điều kiện đối với tài sản tặng cho

c. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho

d. Bên tặng cho chỉ được yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ sau khi tặng cho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *