100 câu trắc nghiệm ôn tập Luật Thương mại (có đáp án) – Phần 9

Câu 1: Việc thông báo khuyến mại hàng hóa được thực hiện bằng một trong các cách thức nào sau đây?

a. Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán;

b. Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa

c. Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán

d. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Quảng cáo thương mại là gì?

a. Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình

b. Là hoạt động thúc đẩy thương mại của thương nhân để quảng bá với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình

c. Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để quảng bá với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình

d. Là hoạt động thúc đẩy thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình

Câu 3: Cơ quan nào không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại?

a. Văn phòng đại diện của thương nhân

b. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

c. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam

d. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam

Câu 4: Thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo thương mại về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thực hiện như thế nào?

a. Xin giấy phép hoạt động quảng cáo tại các cơ quan có thẩm quyền

b. Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam thực hiện

c. Phải đăng ký kinh doanh về mặt hàng đó mới được quảng cáo tại Việt Nam

d. Tất cả đáp án đều sai

Câu 5: Sản phẩm quảng cáo thương mại gồm những gì?

a. Những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

b. Những thông tin bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

c. Những thông tin bằng hình ảnh, hành động, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

d. Những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

Câu 6: Các quảng cáo thương mại bị cấm

a. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

b. Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.

c. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo

d. Tất cả các đáp án trên

Câu 7: Bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền nào sau đây?

a. Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại

b. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này;

c. Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại

d. Trả các chi phí hợp lý khác

Câu 8: Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ nào sau đây?

a. Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp

b. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này

c. Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác

d. Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng

Câu 9: Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là gì?

a. Là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho nhiều thương nhân khác

b. Là hoạt động thương mại, theo đó nhiều thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho nhiều thương nhân khác

c. Là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân khác

d. Là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho một hoặc nhiều thương nhân khác

Câu 10: Phạm vi đại diện cho thương nhân có thể thực hiện như thế nào?

a. Bên đại diện phải thực hiện toàn bộ hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện

b. Bên đại diện chỉ phải thực hiện một phần hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện

c. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên đại diện được thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện

d. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên đại diện được thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *