100 câu trắc nghiệm ôn tập Luật Thương mại (có đáp án) – Phần 8

Câu 1: Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán được xác định như thế nào?

a. Thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành

b. Thời điểm các bên giao kết hợp đồng

c. Thời điểm chuyển giao hàng hóa hoàn thành

d. Thời điểm bên nhận cung ứng dịch vụ tiếp nhận

Câu 2: Khuyến mại là gì?

a. Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định

b. Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm thúc đẩy việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

c. Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

d. Là hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Câu 3: Nhận định nào sai: “Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp nào sau đây:”?

a. Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa mà mình kinh doanh;

b. Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

c. Thương nhân khuyến mại gián tiếp hàng hóa, dịch vụ qua các hình thức kinh doanh

d. Thương nhân trực tiếp khuyến mại dịch vụ mà mình kinh doanh

Câu 4: Nhận định nào dưới đây đúng?

a. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động phi thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng

b. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng

c. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại, theo đó một hoặc nhiều thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng

d. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mãi cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng

Câu 5: Hợp đồng dịch vụ khuyến mại được thực hiện theo hình thức nào?

a. Phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương

b. Có thể lập bằng lời nói hoặc lập thành văn bản

c. Cả 2 đáp án đều sai

d. Cả 2 đáp án đều đúng

Câu 6: Chủ thể nào có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình?

a. Thương nhân Việt Nam

b. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam

c. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

d. Tất cả các đáp án trên

Câu 7: Chủ thể nào không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện?

a. Văn phòng đại diện của thương nhân 

b. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam

c. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam

d. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Câu 8: “Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố” thuộc hoạt động thương mại nào dưới đây?

a. Mua bán hàng hóa

b. Cung ứng dịch vụ

c. Xúc tiến thương mại

d. Đầu tư thương mại

Câu 9: Thương nhân thực hiện khuyến mại có quyền nào dưới đây?

a. Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

b. Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại.

c. Thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng

d. Thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng

Câu 10: Thương nhân thực hiện khuyến mại có nghĩa vụ nào dưới đây?

a. Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với quy định Luật này

b. Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình

c. Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại

d. Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *