100 câu trắc nghiệm ôn tập Luật Thương mại (có đáp án) – Phần 10

Câu 1: Bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ nào sau đây?

a. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới

b. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ

c. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới

d. Cung cấp tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết để bên đại diện thực hiện hoạt động đại diện

Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng?

a. Bên nhận uỷ thác chỉ được nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của một bên uỷ thác

b. Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỷ thác khác nhau

c. Cả 2 đáp án đều sai

d. Cả 2 đáp án đều đúng

Câu 3: Hàng hóa nào được sử dụng làm hàng hóa gia công?

a. Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh

b. Chỉ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa được phép gia công do Sở giao dịch hàng hóa quy định

c. Chỉ những hàng hóa được lưu thông tại Việt Nam

d. Những hàng hóa hợp pháp mới được sử dụng làm gia công

Câu 4: Bên đặt gia công có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?

a. Bán, tiêu huỷ, tặng biếu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thoả thuận và phù hợp với quy định của pháp luật

b. Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để gia công theo thỏa thuận với bên đặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá.

c. Nhận thù lao gia công và các chi phí hợp lý khác.

d. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo uỷ quyền của bên đặt gia công

Câu 5: Đấu giá hàng hóa là gì?

a. Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình là người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất

b. Đấu giá hàng hoá là hoạt động xúc tiến thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất

c. Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất

d. Đấu giá hàng hoá là hoạt động đầu tư thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá trong phòng kín để chọn người mua trả giá cao nhất

Câu 6: Việc đấu giá hàng hoá trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên tắc nào?

a. Công khai, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia

b. Công khai, trung thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia

c. Công khai, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên tham gia

d. Công khai, trung thực, bảo đảm quyền hợp pháp của các bên tham gia

Câu 7: Người tổ chức đấu giá có quyền nào sau đây?

a. Xác định giá khởi điểm trong trường hợp người tổ chức đấu giá là người bán hàng đấu giá hoặc được người bán hàng uỷ quyền

b. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hoá đấu giá

c. Bảo quản hàng hoá đấu giá khi được người bán hàng giao giữ.

d. Trưng bày hàng hoá, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham gia đấu giá xem xét

Câu 8: Ai là người xác định giá khởi điểm trong đấu giá hàng hóa?

a. Người tổ chức đấu giá

b. Người bán hàng

c. Người mua

d. Người được ủy quyền

Câu 9: Thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá là bao lâu?

a. Chậm nhất là 5 ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá

b. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá

c. Chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá

d. Chậm nhất là 3 ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá

Câu 10: Phương thức đấu thầu bao gồm mấy loại?

a. Đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ

b. Đấu thầu nhiều túi hồ sơ và đấu thầu một túi hồ sơ

c. Đấu thầu túi hồ sơ về kỹ thuật và đấu thầu túi hồ sơ về tài chính

d. Chỉ có đấu thầu một túi hồ sơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *