100 câu trắc nghiệm ôn tập Luật Doanh nghiệp (có đáp án) – Phần 7

Câu 1: Có bao nhiêu hình thức chào bán cổ phần

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

Câu 2: Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn bao lâu kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần

a. 3 ngày

b. 5 ngày

c. 7 ngày

d. 10 ngày

Câu 3: Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng là gì?

a. Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng

b. Chào bán cho dưới 10 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà dầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

c. Cổ phần phải được bán thông qua người môi giới hoặc người bảo lãnh

d. Phải bán toàn bộ cổ phần

Câu 4: Ai là người có quyền quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần?

a. Đại hội đồng cổ đông

b. Hội đồng quản trị

c. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

d. Chủ tịch công ty

Câu 5: Chuyển nhượng cổ phần được thực hiện dưới hình thức nào?

a. Phải bằng hợp đồng chuyển nhượng

b. Bằng phương tiện điện tử

c. Giao dịch trên thị trường chứng khoán

d. Theo thỏa thuận các bên

Câu 6: Hình thức thanh toán khi mua cổ phần, trái phiếu công ty cổ phần

a. Phải được thanh toán đủ một lần

b. Do bên mua quyết định

c. Theo thỏa thuận các bên

d. Theo quy định của Điều lệ công ty

Câu 7: Đối với công ty cổ phần thời điểm tiêu hủy cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại?

a. Tiêu hủy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

b. Tiêu hủy theo quyết định của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

c. Tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ

d. Tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng được thanh toán

Câu 8: Tại công ty cổ phần ai là người phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu?

a. Hội đồng quản trị, Giám đốc và Tổng giám đốc

b. Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

c. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và Tổng giám đốc

d. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Câu 9: Công ty nào được quyền phát hành trái phiếu

a. Công ty hợp danh và công ty TNHH

b. Công ty cổ phần và công ty TNHH

c. Công ty hợp danh và công ty cổ phần

d. Doanh nghiệp nhà nước

Câu 10: Đối với công ty cổ phần cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn bao lâu

a. 03 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

b. 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

c. 03 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông

d. 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *