100 câu nhận định đúng sai môn Luật So sánh có đáp án

Tổng hợp nhận định đúng sai môn Luật So Sánh. Tuyển tập các câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật So sánh có đáp án tham khảo:

1. Đối tượng nghiên cứu của luật so sánh mang tính ổn định và có phạm vi ranh giới rõ ràng.

>> Xem đáp án tại đây.

2. Do không xác định được hết các vấn đề mà luật so sánh sẽ nghiên cứu nên luật so sánh không có phương pháp nghiên cứu riêng biệt.

>> Xem đáp án tại đây.

3. Nghiên cứu pháp luật nước ngoài cũng là mục đích của luật so sánh.

>> Xem đáp án tại đây.

4. Nghiên cứu pháp luật nước ngoài là thành tố cơ bản của Luật so sánh.

>> Xem đáp án tại đây.

5. Luật so sánh là một ngành khoa học pháp lý độc lập.

>> Xem đáp án tại đây.

6. Sự tồn tại các tên gọi môn học khác nhau được giải thích bởi sự khác biệt về vị trí, tính ứng dụng của lĩnh vực này tại các quốc gia.

>> Xem đáp án tại đây.

7. Tại Việt Nam, thuật ngữ chính thức sử dụng đặt tên cho môn học là “Luật học so sánh”

>> Xem đáp án tại đây.

8. Thuật ngữ “Luật so sánh” tạo ra sự nhầm lẫn môn học này như một ngành luật, vì thế thuật ngữ này không được sử dụng một cách rộng rãi để đặt tên cho khóa học.

>> Xem đáp án tại đây.

9. Luật so sánh chỉ được tiếp nhận tại các nước XHCN và các nước trước đây thuộc khối XHCN vào những năm 90 của thế kỷ XX vì còn có rất nhiều tranh luận về tên gọi và bản chất của lĩnh vực này.

>> Xem đáp án tại đây.

10. Nghiên cứu pháp luật và so sánh pháp luật là hai loại hình họat động nghiên cứu khoa học không tách rời nhau và cùng có chung mục đích, phương pháp tiến hành.

>> Xem đáp án tại đây.

11. Luật so sánh được xếp vào những ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề chung nhất do chúng có cùng mục đích nghiên cứu.

>> Xem đáp án tại đây.

12. Luật so sánh được xếp cùng nhóm với các ngành khoa học pháp lý mang tính lý luận chung vì chúng có cùng phương pháp nghiên cứu.

>> Xem đáp án tại đây.

13. Tham khảo và tiếp thu pháp luật nước ngoài trong mọi trường hợp đều có hiệu quả.

>> Xem đáp án tại đây.

14. Nguồn thông tin thứ yếu có những ưu thế nhất định so với nguồn thông tin chủ yếu.

>> Xem đáp án tại đây.

15. Tính tương đồng và (hoặc) khác biệt được giải thích trong khuôn khổ nội dung pháp luật thực định.

>> Xem đáp án tại đây.

16. Phương pháp đặc thù chỉ có ở Luật so sánh.

>> Xem đáp án tại đây.

17. Phương pháp so sánh chức năng là phương pháp hiệu quả nhất.

>> Xem đáp án tại đây.

18. Phương pháp so sánh chức năng là phương pháp đặc thù.

>> Xem đáp án tại đây.

19. Phương pháp so sánh chức năng là p.p nghiên cứu độc lập của Luật so sánh.

>> Xem đáp án tại đây.

20. Do có cùng nguồn gốc pháp luật là Luật La Mã nên hệ thống pháp luật XHCN và hệ thống pháp luật Pháp-Đức có sự tương đồng về cấu trúc phân chia pháp luật thành luật công và luật tư.

>> Xem đáp án tại đây.

21. Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa chỉ sử dụng một nguồn luật duy nhất là pháp luật thành văn.

>> Xem đáp án tại đây.

22. pháp luật chung cho toàn bộ Châu Âu đều được các nước ở Châu Âu tiếp thu một cách trực tiếp từ Luật La Mã.

>> Xem đáp án tại đây.

23. Văn bản pháp luật là hình thức pháp luật hoàn hảo nhất hiện nay.

>> Xem đáp án tại đây.

24. Pháp luật Anh – Mỹ sử dụng duy nhất là án lệ.

>> Xem đáp án tại đây.

25. Bản chất pháp luật ảnh hưởng đến cơ cấu nghề luật của quốc gia.

>> Xem đáp án tại đây.

26. Bản chất pháp luật được quyết định bởi yếu tố lịch sử.

>> Xem đáp án tại đây.

27. Vai trò làm luật của các thẩm phán ở các quốc gia theo truyền thống Châu âu lục địa là khả thi trong một số trường hợp đặc biệt.

>> Xem đáp án tại đây.

28. Nguồn luật của các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Châu âu lục địa không bao gồm án lệ.

>> Xem đáp án tại đây.

29. Một quốc gia mà đa số dân theo Hồi giáo thì được coi là thuộc hệ thống pháp luật Hồi giáo.

>> Xem đáp án tại đây.

30. Pháp điển hóa tại châu âu được bắt đầu từ thế kỷ XIX với việc ra đời Bộ dân luật Napoleon.

>> Xem đáp án tại đây.

31. Vì là cơ quan tài phán hành chính nên thẩm quyền của Hội đồng nhà nước bao gồm hoạt động xét xử các tranh chấp hành chính.

32. Nguyên tắc nhị nguyên trong cấu trúc tòa án nước Pháp dẫn tới tình trạng tồn đọng án do có sự tranh chấp về thẩm quyền giữa hai nhánh: tòa tư pháp và tòa hành chính.

33. Thực tiễn xét xử ở nước Pháp không được xem là nguồn luật vì theo quy định Điều 5 BLDS Pháp, thẩm phán không có thẩm quyền làm luật

34. Với mục đích bổ sung cho tính cứng nhắc, thiếu công bằng của thông luật, luật công bằng không được xem là một bộ phận pháp luật độc lập trong hệ thống pháp luật Anh.

>> Xem đáp án tại đây.

35. Vì là nguyên tắc cơ bản trong hệ thống pháp luật nước Anh nên nguyên tắc Stare decisis – “tiền lệ phải được tuân thủ” có tính chất hoàn hảo, không nhược điểm.

>> Xem đáp án tại đây.

36. Luật thành văn là nguồn luật thứ yếu tại Anh.

>> Xem đáp án tại đây.

37. Trong hệ thống pháp luật Anh, luật thành văn được ưu tiên áp dụng.

>> Xem đáp án tại đây.

38. Pháp luật của Anh hình thành từ thực tiễn xét xử.

>> Xem đáp án tại đây.

39. Thông luật của nước Anh theo nghĩa rộng không chịu sự ảnh hưởng của Luật La Mã vì được hình thành từ thực tiễn xét xử.

>> Xem đáp án tại đây.

40. Thông luật Anh hình thành từ các nhà lập pháp dựa trên cácà tập quán địa phương.

>> Xem đáp án tại đây.

XEM THÊM CÁC CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI MÔN LUẬT SO SÁNH:

1. Số hệ thống pháp luật nhiều hơn hơn số quốc gia trên thế giới.

2. Có nhiều quốc gia hơn số hệ thống pháp luật?

3. Số hệ thống pháp luật bằng số quốc gia?

4. Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định?

5. Luật so sánh là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia?

6. Luật so sánh chỉ là việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt?

7. Trong luật so sánh, để đánh giá đúng mức các giải pháp pháp lý của các hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cần lựa chọn các quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một quy phạm?

8. Ở giai đoạn cuối của quá trình so sánh cần đánh giá xem giải pháp nào phù hợp hơn và giải thích tại sao lại phù hợp hơn?

9. Hệ thống chính trị quốc gia là nhân tố duy nhất quyết định sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật?

10. Khi xây dựng giả thuyết để nghiên cứu so sánh luật, người nghiên cứu không mặc nhiên coi các khái niệm tồn tại trong hệ thống pháp luật này cũng có trong hệ thống pháp luật khác?

11. Một chế định pháp luật áp dụng phổ biến trong hệ thống pháp luật có thể không tồn tại trong hệ thống pháp luật quốc gia khác?

12. Xây dựng hệ thống các khái niệm là giai đoạn của quá trình so sánh?

13. Việc tìm ra một tiêu chí thích hợp sẽ giúp phân nhóm một cách chính xác các hệ thống?

14. Đối tượng của Luật so sánh rộng hơn đối tượng của khoa học pháp lý khác?

15. Dòng họ Civillaw, mức độ ảnh hưởng của Luật La mã với luật công và luật tư là không giống nhau?

16. Ở Châu âu lục điạ trước thế kỷ 18 đã từng có cuộc pháp điển hóa lớn được ghi nhận?

17. Luật La Mã cổ đại là nền tảng chính của hệ thống pháp luật Châu âu lục địa?

18. Civillaw được truyền bá khắp châu âu, kể cả nước Anh?

19. Ins Tintutiones là sách giáo khoa luật La Mã?

20. Luật 12 bảng tiêu biểu cho luật Giecmanh, ra đời năm 440 TCN?

21. Trường phái các nhà pháp điển hiện đại nghiên cứu luật la mã xuất hiện ở Đức thế kỷ 16?

22. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật châu âu lục địa?

23. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật Đức, La Mã?

24. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ luật tư, luật thành văn?

25. Nói châu âu đã từng có hệ thống luật chung Commonlaw châu âu?

26. Pháp luật thực định của châu âu thế kỷ 17 – 18 là hỗn hợp luật thành văn, tập quán pháp và luật giáo hội?

27. Thành ngữ ” Luật la Mã” chỉ toàn bộ sản phẩm của hoạt động lập pháp được sáng tạo từ năm 450 trước công nguyên cho tới thời kỳ phục hồi nghiên cứu luật Lã mã ở các trường Đại học ở châu âu lục đia?

28. Luật la mã được tiếp nhận ở các nước Châu âu chỉ thông qua sự hổ trợ của các trường Đại học đối với từng trường hợp cụ thể?

29. Các chế định trong luật tư của các nước trong dòng họ Civillaw đều có những điểm tương tự nhau là do các nước tiếp nhận các tập quán được áp dụng chung?

30. Bộ luật Napoleong là bộ luật kinh điển cho dân luật các nước thuộc dòng họ Civillaw?

31. Bộ luật thương mại Pháp điều chỉnh tất cả các quy định của pháp luật thươg mại?

32. Bộ luật dân sự 1804 và Bộ luật thương mại 1807 của Pháp đến nay vẫn còn hiệu lực?

33. Hệ thống pháp luật Civillaw chia làm luật công và luật chung?

34. Lý do của sự tương đồng trong luật công của hệ thống pháp luật Civillaw là tương đồng về tư duy pháp lý?

35. Người pháp thích diễn đạt luật thành văn một cách dễ hiểu minh bạch?

36. Người Đức thích sử dụng thành ngữ một cách chính xác?

37. Luật thành văn luôn giữ vai trò quan trọng hơn phán quyết tại các tòa án trong hệ thống nguồn của các HTPL thuộc dòng họ Civillaw?

38. Công pháp của các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civillaw không bị ảnh hưởng của Luật La mã?

39. Tư pháp của các HTPL thuộc dòng họ Civillaw không được xây dựng trên cơ sở kế thừa luật La mã?

40. Tòa Phá án của Pháp không phải là cơ quan xét xử cao nhất đối với cả các phán quyết các Tòa án ở Pháp?

41. Thẩm phán Pháp đều được đào tạo tại trường thẩm phán Bosdeou?

42. Các phán quyết của tòa án châu âu lục địa là án lệ?

43. Luật So sánh là ngành Khoa học pháp lý nghiên cứu pháp luật nước ngoài.

44. Thẩm quyền giải thích Hiến pháp của Tòa án tối cao Liên bang Hoa Kỳ là thẩm quyền mang tính hiến định

45. Nguyên tắc 2 cấp xét xử được tuân thủ một cách tuyệt đối trong quá trình xét xử tại các Tòa án ở Pháp.

46. Ở châu Âu lục địa đã từng có hệ thống luật thống nhất.

47. Ở châu Âu lục địa trước thế kỷ 18 đã có pháp điển hoá được ghi vào lịch sử.

48. Pháp điển hóa phải là sự nghiệp của một ông vua sáng suốt.

49. Pháp điển hoá phải được tiến hành ở một nước lớn, có thể gây ảnh hưởng đến các nước khác.

50. Bộ luật Dân sự Pháp 1804 và Bộ luật Thương mại Pháp 1807 đến nay vẫn còn hiệu lực?

51. Thuật ngữ “Luật La Mã” chỉ toàn bộ sản phẩm của hoạt động lập pháp được sáng tạo từ năm 450 trước Công nguyên cho tới thời kỳ phục hồi nghiên cứu Luật La Mã ở các trường đại học ở châu Âu lục địa.

52. Luật La Mã được tiếp nhận ở các nước châu Âu chỉ thông qua sự tư vấn, hỗ trợ của các trường đại học đối với từng trường hợp cụ thể.

53. Các chế định trong luật tư của các nước họ Civil Law đều có những điểm tương tự nhau chỉ do các nước tiếp nhận các tập quán được áp dụng chung.

54. Ở dòng họ Civil Law, mức độ ảnh hưởng của Luật La Mã với Luật công và Luật tư là không giống nhau.

55. Tất cả các thẩm phán của các toà án ở Pháp đều phải trải qua các khoá đào tạo thẩm phán tại các trường đào tạo thẩm phán ở Pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *