100 câu nhận định đúng sai môn Luật Ngân hàng có đáp án

Tuyển tập nhận định đúng sai môn luật ngân hàng mới nhất. Tổng hợp nhận định đúng sai môn Luật Ngân hàng có đáp án tham khảo:

1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế, xã hội. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

2. Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền. => NHẬN ĐỊNH SAI.

3. Hệ thống ngân hàng một cấp là hệ thống ngân hàng trong đó các ngân hàng vừa phát hành tiền vừa thực hiện hoạt động kinh doanh. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ tham gia vào quan hệ pháp luật ngân hàng với tư cách là chủ thể mang quyền lực nhà nước. => NHẬN ĐỊNH SAI

5. Nguồn của Luật ngân hàng là các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành. => NHẬN ĐỊNH SAI

6. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

7. Cá nhân muốn tham gia Quốc hộiPL ngân hàng phải từ đủ 18 tuổi. => NHẬN ĐỊNH SAI.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép kinh doanh tiền tệ. => NHẬN ĐỊNH SAI.

9. Đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng có thể là đối tượng điều chỉnh của các luật khác. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan duy nhất được quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân  hàng cho các tổ chức tín dụng. => NHẬN ĐỊNH SAI

11. Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng có thẩm quyền quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. => NHẬN ĐỊNH SAI

12. Mọi tổ chức tín dụng đều được phép vay vốn từ ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. => NHẬN ĐỊNH SAI

13. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nợ nước ngoài của Chính phủ. => NHẬN ĐỊNH SAI

14. Ngân hàng Nhà nước phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần chênh lệch thu chi tài chính của mình. => NHẬN ĐỊNH SAI

15. Bộ tài chính là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính. => NHẬN ĐỊNH SAI.

16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan trực thuộc Quốc Hội. => NHẬN ĐỊNH SAI.

17. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một pháp nhân. => NHẬN ĐỊNH SAI.

18. Thống đốc ngân hàng là thành viên của Chính phủ. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ cho tổ chức tín dụng là ngân hàng vay vốn. => NHẬN ĐỊNH SAI

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn khi có chỉ định của Thủ tướng Chính phủ. => NHẬN ĐỊNH SAI

21. Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách Nhà nước vay khi ngân sách bị thiếu hụt do bội chi. => NHẬN ĐỊNH SAI.

22. Mọi tổ chức thực hiện hoạt động ngân hàng đều phải thực hiện dự trữ bắt buộc. => NHẬN ĐỊNH SAI.

23. Hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. => NHẬN ĐỊNH SAI.

24. Mọi tổ chức tín dụng đều được phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ. => NHẬN ĐỊNH SAI.

25. Công ty cho thuê tài chính không được cho Giám đốc của chính công ty ấy thuê tài sản dưới hình thức cho thuê tài chính.=> NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

26. Tổ chức tín dụng nước ngoài muốn hoạt động ngân hàng tại Việt nam chỉ được thành lập dưới hình thức chi nhánh ngân hàng nước ngoài. => NHẬN ĐỊNH SAI.

27. Chủ tịch HĐQT của tổ chức tín dụng này có thể tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

28. Người gửi tiền phải là chủ thể đóng phí bảo hiểm tiền gửi. => NHẬN ĐỊNH SAI.

29. Kiểm soát đặc biệt áp dụng đối với tổ chức tín dụng hoạt động ngân hàng khi mất khả năng thanh toán. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

30. Người gửi tiền là thành viên HĐQT không được bảo hiểm theo chế độ tiền gửi. => NHẬN ĐỊNH SAI.

31. Mọi loại tiền gửi của cá nhân đều được bảo hiểm tiền gửi. => NHẬN ĐỊNH SAI.

32. Tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động sản. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

33. Mọi tổ chức tín dụng đều được nhận tiền gửi không kì hạn của các cá nhân, hộ gia đình. => NHẬN ĐỊNH SAI.

34. Tổ chức tín dụng chỉ được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. => NHẬN ĐỊNH SAI.

35. Mọi tổ chức tín dụng đều được phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ. => NHẬN ĐỊNH SAI.

36. Chỉ có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới có quyền ra quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. => NHẬN ĐỊNH SAI.

37. Ban kiểm soát đặc biệt được quyền yêu cầu ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng vay khoản vay đặc biệt => NHẬN ĐỊNH SAI.

38. Công ty tài chính không được mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng => NHẬN ĐỊNH SAI.

39. Tổ chức tín dụng không được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. => NHẬN ĐỊNH SAI.

40. Công ty cho thuê tài chính được quyền phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

41. Tổ chức tín dụng được dùng vốn huy động được để góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp và của tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật. => NHẬN ĐỊNH SAI.

42. Tổ chức tín dụng không được cho vay trên cơ sở cầm cố bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng cho vay. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

43. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không đươc làm dịch vụ thanh toán. => NHẬN ĐỊNH SAI.

44. Tài sản đang cho thuê không được dùng để đảm bảo nghĩa vụ. => NHẬN ĐỊNH SAI.

45. Tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm phải thuộc sở hữu của người đăng ký giao dịch bảo đảm. => NHẬN ĐỊNH SAI.

46. Tổ chức tín dụng không được cho vay trên cơ sở cầm cố bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng cho vay. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

47. Công ty cho thuê tài chính được quyền phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn. => NHẬN ĐỊNH SAI.

48. Tài sản trong biện pháp thế chấp luôn phải là bất động sản => NHẬN ĐỊNH SAI.

49. Giao dịch đảm bảo chỉ có hiệu lực pháp lý khi được đăng ký => NHẬN ĐỊNH SAI.

50. Bảo lãnh ngân hàng là một trong các hình thức cấp tín dụng => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

51. Giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. => NHẬN ĐỊNH SAI.

52. Hợp đồng tín dụng phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực mới có hiệu lực pháp luật. => NHẬN ĐỊNH SAI.

53. Tín dụng ngân hàng là một hình thức của hoạt động cho vay. => NHẬN ĐỊNH SAI.

54. Ngân hàng phải có nghĩa vụ cho vay nếu bên vay có tài sản thế chấp. => NHẬN ĐỊNH SAI.

55. Công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm có ý nghĩa pháp lý như nhau và có thể thay thế cho nhau. => NHẬN ĐỊNH SAI.

56. Tổ chức tín dụng không được cho Giám đốc của chính tổ chức tín dụng vay vốn. => NHẬN ĐỊNH SAI.

57. Mọi tổ chức tín dụng khi thực hiện hoạt động cấp tín dụng đều phải tuân theo hạn mức cấp tín dụng. => NHẬN ĐỊNH SAI.

58. Một khách hàng không được vay vượt quá 15% vốn tự có tại một ngân hàng. => NHẬN ĐỊNH SAI.

59. Tổ chức tín dụng được quyền dùng vốn huy động để đầu tư vào trái phiếu. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG

60. Con của giám đốc ngân hàng có thể vay tại chính ngân hàng đó nếu như có tài sản bảo đảm. => NHẬN ĐỊNH SAI.

61. Chủ thể cho vay trong quan hệ cấp tín dụng cho vay là mọi tổ chức tín dụng. => NHẬN ĐỊNH SAI.

62. Hợp đồng tín dụng vô hiệu thì hợp đồng bảo đảm cho nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng đó đương nhiên chấp dứt hiệu lực pháp lý. => NHẬN ĐỊNH SAI.

63. Tổ chức tín dụng chỉ cho vay trên cơ sở nhu cầu vốn của khách hàng và vốn tự có của tổ chức tín dụng đó. => NHẬN ĐỊNH SAI.

64. Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng này không được tham gia Điều hành tổ chức tín dụng khác. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

65. Giá trị tài sản bảo đảm phải lớn nghĩa vụ được bảo đảm. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

66. Tài sản bảo đảm phải thuộc sở hữu của bên vay. => NHẬN ĐỊNH SAI.

67. Một tài sản có thể dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều ngân hàng khác nhau nếu giá trị tài sản lớn hơn tổng các nghĩa vụ trả nợ. => NHẬN ĐỊNH SAI.

68. Tổ chức tín dụng không được đòi bên bảo đảm tiếp tục trả nợ nếu giá trị tài sản bảo đảm sau khi xử lý không đủ thu hồi vốn. => NHẬN ĐỊNH SAI.

69. Mọi tổ chức tín dụng đều được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản => NHẬN ĐỊNH SAI

70. Người bị ký phát hành sec có trách nhiệm thanh toán nếu tờ sec được xuất trình. => NHẬN ĐỊNH SAI

71. Người thụ hưởng được quyền truy đòi bất kỳ chủ thể nào liên quan đến việc ký phát hành sec. => NHẬN ĐỊNH SAI.

72. Người ký phát hành sec phải đảm bảo khả năng thanh toán để chi trả toàn bộ số tiền ghi trên sec cho người thụ hưởng tại thời điểm ký phát hành sec. => NHẬN ĐỊNH SAI

73. Tờ sec nếu không đảm bảo tính liên tục của dãy chữ ký chuyển nhượng thì không có giá trị thanh toán. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

74. Người bị ký phát phải bồi thường thiệt hại cho người thụ hưởng do chậm thanh toán sec. => NHẬN ĐỊNH SAI.

75. Trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, ngân hàng chỉ căn cứ vào bộ chứng từ nêu trong thư tín dụng. => NHẬN ĐỊNH ĐÚNG.

76. Sec bảo lãnh là cam kết trả tiền của ngân hàng đối với người thụ hưởng. => NHẬN ĐỊNH SAI.

77. Thư tín dụng là cam kết bảo lãnh ngân hàng. => NHẬN ĐỊNH SAI.

78. Hợp đồng thanh toán bằng thư tín dụng vô hiệu nếu hợp đồng mua bán hàng hóa phát sinh nghĩa vụ thanh toán vô hiệu. => NHẬN ĐỊNH SAI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *