100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Luật đất đai (có đáp án) – Phần 6

Câu hỏi 1: Thẩm quyền quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp thuộc về?

a. Chủ tịch UBND các cấp

b. Bộ trưởng Bộ tài nguyên – môi trường

c. Quốc hội

d. Chính phủ

Câu hỏi 2. Ủy ban nhân dân cấp xã không có trách nhiệm nào sau đây?

a. quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính

b. quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa tại địa phương

c. trường hợp mốc địa giới hành chính bị mất, xê dịch hoặc hư hỏng phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

d. tổ chức thực hiện việc xác định địa giới hành chính trên thực địa và lập hồ sơ về địa giới hành chính trong phạm vi địa phương

Câu hỏi 3. Đâu không phải là hoạt động điều tra, đánh giá đất đai?

a. Thống kê, kiểm kê đất đai

b. Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

c. Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp

d. Điều tra về số người đang ở trên đất đó

Câu hỏi 4. Có mấy nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

a. 6 nguyên tắc

b. 7 nguyên tắc

c. 8 nguyên tắc

d. 9 nguyên tắc

Câu 5. Đâu không là hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

a. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

b. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

c. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

d. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Câu 6: Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia gồm căn cứ nào sau đây?

a. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

b. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội;

c. Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;

d. Tất cả đáp án trên

Câu 7: Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là kế hoạch sử dụng đất:

a. 05 năm cấp quốc gia

b. 10 năm cấp tỉnh

c. 10 cấp quốc giá

d. 5 năm các cấp

Câu 8: Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh dựa trên?

a. Nhu cầu người dân

b. Tình hình địa lý khu vực

c. Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất

d. Do chính phủ quyết định

Câu 9: Người có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia?

a. Thủ tướng chính phủ

b. Bộ trưởng bộ nội vụ

c. Chủ tịch UBND tỉnh

d. Chủ tịch Quốc hội

Câu 10. Cơ quan nào có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

a. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

b. Bộ tài nguyên và môi trường

c. Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương

d. Cơ quan quản lý đất đai ở cấp tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *