100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Bộ Luật Lao động (có đáp án) – Phần 2

Câu 1: Hợp đồng lao động là gì?

a. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

b. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

c. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền của mỗi bên trong quan hệ lao động

d. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

Câu 2: Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải làm gì đối với người lao động?

a. Giao kết hợp đồng lao động với người lao động

b. Ký kết hợp đồng lao động với người lao động

c. Thỏa thuận các quy định với người lao động

d. Thương lượng tất cả các điều khoản với người lao động

Câu 3: Hình thức của hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

a. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản

b. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, công đoàn giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản

c. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản

d. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và công chứng chứng thực bằng chữ ký

Câu 4: Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là gì?

a. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

b. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội

c. Tự do thỏa thuận các quy định liên quan

d. Đáp án A & B đúng

Câu 5: Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động?

a. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

b. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

c.  Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

d. Tất cả các hành vi trên

Câu 6: Người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

a. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

b. Đối với công việc xác định thời hạn

c. Đối với công việc không xác định thời hạn

d. Đối với công việc giúp việc nhà

Câu 7: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được thực hiện công việc gì dưới đây?

a. Ký kết với người sử dụng lao động

b. Làm việc cho người sử dụng lao động trong trường hợp đang là người được ủy quyền

c. Ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động

d. Thỏa thuận các điều khoản với người sử dụng lao động

Câu 8:  Nhận định nào dưới đây đúng?

a. Người lao động chỉ được giao kết một hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết

b. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết

c. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết

d. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết

Câu 9: Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Câu 10: Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định luật này sẽ được xác định như thế nào?

a. Trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

b. Trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn

c. Hợp đồng lao động sẽ bị chấm dứt

d. Người sử dụng lao động sẽ phải bồi thường nếu không chấp nhận ký kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *