100 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm Bộ Luật hình sự (có đáp án) – Phần 5

Câu 1. Trường hợp nào sau đây bị coi là không có án tích?

A. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng

B. trường hợp bị phạt cảnh cáo

C. trường hợp bị phạt tiền

D. trường hợp bị phạt cải tạo không giam giữ

Câu 2. Mức tiền phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn?

A. 50 triệu đồng

B. 100 triệu đồng

C. 500 triệu đồng

D. không bị giới hạn mức thấp hơn

Câu 3. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự?

A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng

B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng

C. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng

D. Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án

Câu 4. Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng?

A. Được phép xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

B. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa

C. Việc khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải có sự chứng kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi.

D. Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Câu 5: Người dưới 18 tuổi phạm tội không áp dụng một trong các hình phạt nào sau đây?

A. Cảnh cáo

B. Phạt tiền

C. Trục xuất

D. Tù có thời hạn.

Câu 6. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá bao nhiêu năm tù?

A. 18 năm

B. 20 năm

C. 25 năm

D. 30 năm

Câu 7. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá bao nhiêu năm tù?

A. 10 năm

B. 12 năm

C. 15 năm

D. 18 năm

Câu 8. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây?

A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

B. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý

C. Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 9. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn nào sau đây?

A. 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm

B. 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm

C. 05 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.

D. 03 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo

Câu 10. Tòa án chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp khiển trách khi có điều kiện nào nào?

A. người dưới 18 tuổi phạm tội đồng ý

B. Khi cơ quan điều tra yêu cầu

C. Khi viện kiểm sát yêu cầu

D. Khi bên bị hại yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *